Spolky

Výroční zpráva KPCH 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyrocni-zprava-2015.docx 15 Kb

Výroční zpráva KPCh

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zprava-kpch-2014.doc 58.5 Kb

Výroční zpráva KPCH o.s.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výroční zpráva_Bandaska_2013.docx Výroční zpráva KPCH o.s. 68.4 Kb

Zápis z 3. členské schůze občanského sdružení „Klub přátel Chlébské, o.s.“

I.

Dne 26. 12. 20112  se uskutečnila 3. členská schůze občanského sdružení „Klub přátel Chlébské, o.s.“ (dále jen sdružení) za účasti členů, uvedených na připojeném soupise členů sdružení.

II.

Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

a) zpráva  výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti,

b) zpráva o vedení účetnictví,

c) organizační záležitosti sdružení

d) návrh plánu činnosti sdružení na rok 2012,

e) odsouhlasení členského příspěvku na rok 2013.

 

III.

a) Zpráva  výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti

V úvodu 3. valné hromady shrnula předsedkyně sdružení dosavadní činnost sdružení:

 • Aktuální počet členů sdružení je 27 (vystoupil David Uryč).
 • V měsíci březnu sdružení zajistilo úpravu pronajatého terénu a opravu klubovny sdružení.
 • V měsíci březnu 2012 po dobu 3 týdnů sdružení zajistilo občerstvení pro turisty, kteří navštěvují chráněnou oblast Údolí Chlébského potoka s výskytem bledule jarní.
 • 7. 4. 2012 sdružení uspořádalo společenskou  akci „RETRO PÁRTY 2“ v turistické ubytovně v Chlébském, které se zúčastnilo cca 60 hostů. Celou akci podpořila obec Skorotice částkou 7.000,- Kč, na základě Žádosti o podporu z dotačních programů obce na rok 2012.
 • Sdružení se zúčastnilo akce „Čistá Vysočina 2012“ v rámci projektu „Zdravý kraj Vysočina, jehož realizátorem byl Kraj Vysočina (sběr odpadků v oblasti přírodní rezervace Údolí Chlébkého potoka) v době od 13. 4. 2012 – 20. 4. 2012.
 • 30. 4. 2012 sdružení organizovalo společenskou akci „Pálení čarodějnic“ vč. zajištění občerstvení pro návštěvníky. Akce se zúčastnilo cca 60 občanů.
 • 2. června 2012 sdružení uspořádalo ve spolupráci s obcí společenskou akci pro děti a jejich rodiče v rámci celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“, která byla spojena s oslavou Mezinárodního dne dětí. Hlavní program zahájil starosta obce Ing. Roman Knop v místní kapličce Jana Křtitele, dále proběhla beseda a předčítání knih s paní Ivanou Valešovou, herečkou Mahenova divadla v Brně. Součástí byl doprovodný program, ve kterém sdružení zajistilo prodejní výstavu knih, sportovní odpoledne pro děti, malování obličejů, párty zábavu s využitím zábavných nafukovacích atrakcí, prodejní stánky se suvenýry a občerstvení. Celou akci podpořila obec Skorotice částkou 13.000,- Kč, na základě Žádosti o podporu z dotačních programů obce na rok 2012, setkání  se zúčastnilo cca 100 hostů.
 • V červenci 2012 sdružení uplatniloPřipomínky k záměru „Bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov“. Požádali jsme o podání informací o dalším vývoji v této záležitosti, které jsme obdrželi od KÚ kraje Vysočina (odbor životního prostředí) koncem září 2012. Obdržené stanovisko bylo zavěšeno na webových stránkách obce.
 • 29.7. 2012 se někteří členové sdružení zúčastnili společného výletu na hrad Pernštejn, kde navštívili trasu B.
 • 1. 9. 2012 uspořádalo sdružení besedu na téma „Poslední majitelé Pernštejna hrabat Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle“. Odborný výklad zajistil dr. Jiří Šmíd vč. promítání dobových dokumentů, předčítání úryvků z knih k předkládané problematice se ujala paní Ivana Valešová. Akce se zúčastnilo cca 100 hostů.
 • 11. 9. 2012 sdružení zajistilo rozebrání mostku v dolní části obce Chlébské, vč. zajištění bezpečnosti (varovné signální pásky).
 • 27. října 2012 sdružení uspořádalo taneční zábavu „MINIHODY“, které se zúčastnilo cca 90 hostů. Sdružení se snaží zachovat, alespoň symbolicky, dřívější  tradice hodů a vesnických  zvyků. Hodové kázání „Souzení berana“ se uskutečnilo v rámci programu večerní hodové zábavy jako „Čtení ortelu“. Součástí večera byla hudební produkce skupiny NOTA BENE, losovaná tombola a průvod stárků (6 párů). Kroje byly zapůjčeny z okolních obcí Černovice, Bedřichov, Ujčov, Čepí, města Tišnov, Brna – Bosonoh. Sdružení věnovalo věcné předměty do tomboly v hodnotě 1. 382,- Kč, ostatní věcné dárky byly  ze sponzorských darů. Celou akci podpořila obec Skorotice částkou 7.000,- Kč, na základě Žádosti o podporu z dotačních programů obce na rok 2012.
 • Od jara do podzimu sdružení udržovalo pronajatý pozemek a 100 ks jehličnanů, které byly vysázeny v loňském roce na vlastní náklady.
 • Po celý rok byly všechny akce zaznamenány do kroniky sdružení, kterou vedla Jarka Dvořáková.

b) Zpráva o vedení účetnictví

 • Průběžný stav účetnictví vedla Petra Kotlánová, která předávala podklady hlavnímu účetnímu Ing. Karlu Fafílkovi, který vede peněžní deník a všechny podklady k daňovému přiznání pro Finanční úřad.
 • Zprávu o hospodaření ve formě roční účetní závěrky předal Ing. Karel Fafílek vč. daňového přiznání za rok 2011.
 • Sdružení zaplatilo pronájem na základě nájemní smlouvy s obcí Skorotice za užívání části pozemku ve vlastnictví obce Skorotice parc. č. 446/1 v k. ú. Chlébské, zastoupené starostou obce Ing. Romanem Knopem jako pronajimatelem.
 • Během roku proběhla 1x revize hospodaření.
 • O přehledu účetnictví sdružení informovala Petra Kotlánová.

c) Organizační záležitosti sdružení

 • údržba a úklid klubovny: zavedení služeb
 • návrhy na změny ve výboru sdružení: nebyly podány
 • podklady pro roční uzávěrku a daňové přiznání za rok 2012 připraví Petra Kotlánová a předá Ing. K. Fafílkovi do půlky ledna 2013

d) Návrh plánu činnosti sdružení na rok 2013

 • Zajištění občerstvení pro turisty při turistických návštěvách chráněné oblasti údolí Chlébského potoka (únor – březen)
 • Duben úklid odpadků v oblasti přírodní rezervace Údolí Chlébkého potoka, opětovné zapojení do akce Čistá Vysočina 2013
 • Duben uspořádání společenské akce „Pálení čarodějnic“
 • Říjen uspořádání společenské akce „Minihody  2013“
 • Rozsvěcování vánočního stromu v obci Chlébské
 • Další spolupráce s obcí Skorotice – Chlébské

e) Odsouhlasení členského příspěvku na rok 2012

Přítomní odsouhlasili členský příspěvek na kalendářní rok 2013 ve výši 100,- Kč (stokurunčeských), příspěvek vybere Petra Kotlánová do konce ledna 2013

 

Zápis pořídila : Dagmar Opatřilová

Ověřil : Zbyněk Dvořák

Členové sdružení: viz příloha Soupis členů sdružení

 

Chlébské, 26. prosince 2012

  


SDH Chlébské

www.bledulechlebske.wbs.cz


Tisk článku

Klub přátel Chlébské, o.s.

Dne 17. 12. 2010 bylo založeno v naší obci nové občanské sdružení.

Oznámení o založení občanského sdružení
 
 
 
Vážení spoluobčané,
 
na základě zákona č. 83/1990 Sb. bylo dne 17. 12. 2010 založeno občanské sdružení s názvem „Klub přátel Chlébské, o.s.“.
 

Cíl a zaměření činnosti

 1. Hlavním cílem Sdružení je ochrana přírody a krajiny, a to zejména v oblasti Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, s hojným výskytem bledule jarní. Dále je cílem sdružení ochrana místní části Chlébské, jakož i ochrana stálých obyvatel obce a vlastníků rekreačních nemovitostí v obci před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality, zhoršení životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným chráněným subjektům na újmu.
 2. Činnost Sdružení je dále zaměřena na pořádání společenských a sportovních akcí v místní části Chlébské.
 3. Sdružení se podílí na uspořádání oslav Slavnosti Pernštejnského panství.
 4. Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů. 
 Celé znění stanov občanského sdružení můžete najít na webových stránkách obce Skorotice – spolky.

 

Plán činnosti na rok 2011

 • Společenská akce: Přátelské posezení při hudbě (jaro 2011).
 • V rámci ochrany přírody a krajiny, a to zejména v oblasti Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka – úklid odpadků (jaro 2011).
 • Sportovní akce pro děti i dospělé: turnaj ve stolním tenise (léto 2011).
 • Společenská akce: Vzpomínání s pamětníky spojená s přednáškou pana Jiřího Šmída (léto 2011).
 • Účast na uspořádání oslav Slavnosti Pernštejnského panství (léto 2011).
 • Společenská akce: Přátelské posezení při hudbě (podzim 2011).
 • Průběžná údržba klubovny.
Máte-li zájem vstoupit do našeho sdružení a spolupodílet se na našich aktivitách, 
neváhejte a obraťte se na nás osobně v naší klubovně „BANDASKA“ nebo na e-mail klubpratelchlebske@seznam.cz
 
Srdečně zvou a těší se členové „Klub přátel Chlébské, o.s.“.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
stanovy.pdf 48.2 Kb
Tisk článku